Powrót

Nazwa Produktu: Sylitol-NQG Konzentrat

Kategoria Produktu: Transparentne wodorozcieńczalne


Sylitol-NQG Konzentrat

Zastosowanie

Rozcieńczalnik i środek gruntujący do farby Sylitol-N Q G. Do stosowania również jako środek gruntując-wzmacniający i egalizujący nierównomiernie chłonne podłoża, przed malowaniem farbą Sylitol N Q G. Nie nadaje sie do stosowania ze standardowymi dyspersyjno-krzemianowymi badź czysto krzemianowymi farbami.

Właściwości

działanie wysoce wzmacniające dobrze wnikający w podłoże wysoce przepuszczalny dla pary wodnej i dwutlenku węgla bezrozpuszczalnikowy

Spoiwo

Specjalne szkło wodne potasowe z dodatkami organicznymi.

Wielkość opakowań

2,5 l, 10 l

Stopień połysku

Transparentny

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego, przez ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża jest zależny od jego rodzaju i właściwości. Jest on opisany w karcie technicznej farby Sylitol-N Q G. Należy uwzględnić informacje zawarte w tej karcie.

Sposób nakładania

W przypadku stosowania jako rozcieńczalnik należy uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej farby Sylitol-N Q G. Przy zastosowaniu preparatu Sylitol-N Q G Konzentrat jako ochrony przeciwodparzeniowej lub środka wzmacniająco-gruntującego  należy w zależności od chłonności podłoża, połączyć ze sobą 2 części objętościowe koncentratu Sylitol-N Q G Konzentrat i 1 część objściową wody. Tak przyrządzoną mieszaniną zagruntować powierzchnie. Nakładać pędzlem lub szczotką mocno wcierając w podłoże aż do jego nasycenia, w razie konieczności metodą "mokrym w mokre". Zabezpieczenie otoczenia:Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamienie, naturalne, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane natychmiast zmywać obficie wodą. Przy silnym wietrze na rusztowaniu zamocować osłony.Rozcieńczenie Sylitol-N Q G Konzentrat 2 : 1 do 1 : 1 z wodą w zależności od chłonności podłoża.

Zużycie

Ok. 100-200 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+8° C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Niezwłocznie po użyciu myć wodą, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przypadku przerwy, narzędzia przechowywać zanurzone w środku gruntującym/farbie lub w wodzie.

Wskazówka

Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Nie stosować w wypadku ryzyka wystąpienia nocnych przymrozków. Nie nadaje się do stosowania na podłoża lakierowane, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody. Tolerancja na inne materiały:Może być mieszany wyłącznie z farbą Sylitol-N Q G. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.Osłonić plandekami otoczenie malowanej powierzchni. Opryskane powierzchnie lakierowane, szklane, ceramiczne, metalowe, kamień naturalny, zmyć natychmiast wodą.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-S K01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu