Powrót

Nazwa Produktu: Histolith Leinölfarbe

Kategoria Produktu: Produkty do drewna


Wysokiej jakości farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz. Histolith Leinölfarbe

Zastosowanie

Farba na bazie oleju lnianego do konstrukcji i elementów z drewna wewnątrz i na zewnątrz, w szczególności do szkieletów, gontów i okładzin drewnianych.

Właściwości

Bezwonna Wysoce odporna na warunki atmosferyczne Wysoce elastyczna O długim czasie zachowania właściwości roboczych

Spoiwo

Olej lniany, sykatywy.

Wielkość opakowań

1 l, 2,5 l, 10 l

Barwa

Barwienie w systemie Color Express. Trwałość koloru według B F S-Merkblatt Nr. 26:

Spoiwo

: Klasa C Pigmentowanie: Grupa 1 do 3 w zależności od koloru. Jasne barwy stosowane na powierzchniach z małym dostępem światła mogą ulegać żółknięciu (np. we wnętrzach). Właściwość ta jest typowa dla materiału ze spoiwem na bazie oleju lnianego.

Stopień połysku

Satynowy połysk. Uwaga:

Stopień połysku

będzie sie różnił w zależnosci od chłonności podłoża. Na elementach które są bezpośrednio pod wpływem promieni słonecznych, stopień połysku jest słabszy.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche (wilgotność drewna powinna być <15%) i wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Drewno niepowlekane:Nowe elementy drewniane:Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Stare, elementy drewniane:Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie. Nośne stare powłoki Lakiery alkidowe: gruntownie przeszlifować. Farby dyspersyjne i lakiery akry lowe:Usunąć.

Sposób nakładania

Pędzlem.

Układ warstw

Impregnowanie drewna:Dąb wewnątrz i na zwnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl.Drewno iglaste na zewnątrz: impregnować środkiem Capalac Holz-Imprägniergrund.Drewno iglaste wewnątrz: impregnować farbą Histolith Halböl. Warstwa gruntująca Histolith Leinöl Farbe Warstwa pośrednia Histolith Leinöl Farbe Warstwa końcowa Histolith Leinöl Farbe Warstwę gruntującą/pośrednią/wierzchnią nakładać tylko w postaci zabarwionej. Sposób użycia:Dokładnie rozmieszać przed użyciem. Farbę Histolith Leinöl Farbe nakładać wzdłuż włókien i dobrze rozprowadzić. Farbę nakładać cienką warstwą i zbierać nadmiar, inaczej mogą pojawić się plamy. W razie konieczności rozcieńczyć maks 10% Histolith Halböl.

Zużycie

Ok. 80 - 100 ml/m2 na gładkiej powierzchni.Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić można wyłącznie w praktyce poprzez wymalowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+10°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

Czas schnięcia

produktów na bazie oleju lnianego jest dłuższy w porównaniu z produktami na bazie żywic sztucznych. W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do powtórnego malowania po 24 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu. W czasie wysychania powłoki końcowej, co w zależności od warunków obiektowych może trwać do 4 tygodni, należy chronić wysychającą powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu, odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: karboksylan kobaltu, oksym butan-2-onu, może wywoływać reakcje alergiczne.Uwaga (stan na dzień wydania)Materiały zmoczone Histolith Leinöl Farbe, np szmaty, ścierki, trociny itp. mogą ulec samozapłonowi po ulotnieniu się rozpuszczalnika. Rozlany produkt należy zebrać przy pomocy piasku, mokre szmaty przechowywać w zamkniętych blaszanych pojemnikach i utylizować po wyschnięciu w bezpiecznym miejscu na zewnątrz budynku.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązujacymi odpadami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 300 g/l (2010). Ten produkt zawiera 250 /l L Z O

Kod produktu farby i lakiery

M-L L05

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu