Powrót

Nazwa Produktu: Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Kategoria Produktu: Zaprawy naprawcze, masy wyrównujące


Cementowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wzmocniona włóknami zaprawa naprawcza. Do reprofilowania i wyrównywania poziomych i pionowych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów i narażonych na silne oddziaływania dynamiczne. Disbocret 545 PCC II-Feinmörtel

Zastosowanie

Zaprawa do naprawy głębokich uszkodzeń i pęknięć w betonie oraz do pokrywania całych powierzchni betonu, np. do podnoszenia poziomu warstwy betonowej. Do tworzenia jastrychów o grubości warstwy 15-40 mm. Do naprawy betonowych elementów konstrukcyjnych.

Właściwości

materiał łatwy w obróbce niski stosunek cementowo-wodny zapobiega przenikaniu C O2 i wilgoci opóźnia wystąpienie korozji odporny na mróz i działanie soli drogowej nakładanie metodą natrysku  do wykonywania warstw o gr. 6-40 mm, maksymalna wielkość ziaren: 2 mm

Spoiwo

Zaprawa cementowa modyfikowana tworzywem sztucznym.

Wielkość opakowań

25 kg worek

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr V I.

Największy rozmiar ziarna

2 mm

Gęstość

objętościowa świeżej zaprawyok. 2.200 kg/m3

Właściwości

związanej zaprawy(wartości średnie po 28 dniach)

Gęstość

zaprawy związanej: ok. 2.060 kg/m3 Wytrzymałość na ściskanie: ok. 56 N/mm2Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ok. 9,7 N/mm2Wytrzymałość na oderwanie: > 2,0 N/mm2Moduł Younga E: ok. 29 000 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Beton normalny, beton ciężki i lekki. Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie nie może być niższa niż 1,0 N/mm2 i musi wynosić średnio 1,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową pokryć środkiem antykorozyjnym DisbocretR 502 Pro­tec plus zgodnie z instrukcją. Powierzchnię betonu przygotować nakładając warstwę sczepną materiału DisbocretR 502 Protec Plus zgodnie z instrukcją. Zaprawę drobnoziarnistą nakładać na warstwę szczepną metodą "mokrym na mokre". W przypadku nakladania metoda natrysku nie jest wymagane stosowanie mostka sczepnego. Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, olej, tłuszcz) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Kamień cementowy musi być pozbawiony substancji przyspieszających korozję (np. chlorków). Należy go usunąć do takiego stopnia, który umożliwi odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Krawędzie ubytków wyprofilować pod kątem 45 - 60°. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże należy zwilżyć. Zaprawę nanosić na lekko przesuszone, matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem  elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Dodać pozostałą wodę według zapotrzebowania i mieszać kolejne 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawa Woda 1 część wagowa 0,12 części wagowej 25 kg worek 3,00 l

Sposób nakładania

Zaprawę nakładać na warstwę sczepną metodą "mokrym w mokre" przy użyciu odpowiedniego narzędzia np. kielni lub pacy tynkarskiej i zagęścić. Głębokie ubytki na pionowych powierzchniach uzupełniać warstwowo. zaprawę drobnoziarnista można nakładać metodą natrysku. Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i przeciągu - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Deskowanie pomocnicze wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.Grubość warstwy Min. grubość warstwy wynosi 6 mm, maks. 40 mm. Istnieje możliwość wykonania grubszej powłoki poprzez nałożenie kilku warstw.

Zużycie

Suchej zaprawy ok. 2,0 kg/mm/m2.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Przy 20°C ok. 60 minut.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: Min. 5°C, maks. 35°C.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Stwardniałe resztki usuwać jak odpady budowlane.

Giscode

Z P 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E P N E N 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.Norma określono wymagania dotyczące cech identyfikacyjnych, właściwości użytkowych (w tym trwałości) oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów i systemów przeznaczonych do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu konstrukcyjnego Produkty odpowiadające w.w. normie powinny być oznakowane znakie C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym  może  okazać  się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych  z  konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu