Powrót

Nazwa Produktu: Disbocret 505 Feinspachtel

Kategoria Produktu: Szpachle


Modyfikowana, cementowa, drobnoziarnista szpachlówka do pełno-powierzchniowego lub miejscowego szpachlowana betonu. Także do natryskiwania na mokro. Disbocret 505 Feinspachtel

Zastosowanie

Do naprawy uszkodzonych miejsc i pęknięć do 5 mm, do wypełniania porów oraz szpachlowania całych powierzchni. W połączeniu z produktem Disbon 760 Baudispersion masa do modelowania i odtwarzania betonu licowego i fakturowego.

Właściwości

Łatwa w przygotowaniu i obróbce. Wydajna Doskonała w nakładaniu maszynowym Do filcowania na sucho Grubości warstw od 1-5 mm. Uziarnienie: 0,4 mm Spełnia wymagania E N 1504-3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne Sprawdzona w systemie z DisbocretR 515 Beton­farbe jako O S-C i w połączeniu z  DisbocretR 518 Flex-Finish jako O S-D I I.

Spoiwo

Zaprawa cementowa z dodatkami uszlachetniającymi.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg; (możliwość dostawy w silosach).

Składowanie

Przechowywać w suchym miejscu przez okres do 9 miesięcy. W tym czasie zachowuje zredukowaną zawartość chromianów Cr V I.

Największy rozmiar ziarna

0,4 mm

Gęstość

objętościowa świeżej zaprawyok. 1.900 kg/m3

Właściwości

związanej zaprawy(wartość średnia)

Przyczepność

 po 28 dniach > 1,3 N/mm2

Odpowiednie podłoża

Normalny, ciężki i lekki beton jak również powierzchnie reprofilowane zaprawami Disbocret. Minimalna wytrzymałość odłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,0 N/mm2, najmniejsza  wartość nie może być niższa od 0,5 N/mm2.

Przygotowanie podłoża

Stal zbrojeniową zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym DisbocretR 502 Protec plus zgodnie z obowiązującymi przepisami. Głębsze ubytki (>5 mm) naprawić przy użyciu odpowiednich zapraw DisbocretR do reprofilowania betonu. Beton musi być nośny, czysty i pozbawiony luźnych cząstek. Substancje zmniejszające przyczepność (np. stare warstwy malarskie, oleje, tłuszcze) usunąć przy pomocy odpowiednich metod. Beton musi być wolny od składników przyspieszających korozję (np. chlorków) oraz oczyszczony do stopnia umożliwiającego odpowiednie przyleganie zaprawy do kruszywa. Przed przystąpieniem do obróbki podłoże lekko zwilżyć. Zaprawę nanosić na matowo wilgotne podłoże.

Przygotowanie materiału

Do pojemnika wlać odmierzoną ilość wody i stopniowo wsypywać odpowiednią ilość suchej zaprawy stale mieszając wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (maks. 400 obr./min.). Mieszać jeszcze ok. 3 min do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po ok. 2 minutach dojrzewania ponownie krótko zamieszać.

Proporcja mieszania

Sucha zaprawa Woda 1 część wagowa ok. 0,25-0,27 części wagowych 25 kg worek 6,25-6,75 l Jako masa do modelowania: Sucha zaprawa Woda Disbon 760 Baudispersion 1 część wagowa 0,09 części wagowych 0,16 części wagowych 25 kg Sack ca. 2 l 4 l

Sposób nakładania

Szpachlówkę nanosić pacą lub kielnią i silnie zagęścić. Porowate podłoża wcześniej wstępnie przeszpachlować. DisbocretR 505 Feinspachtel można także natryskiwać metodą mokrą (np. P F T N2 V). Unikać przyspieszonego schnięcia na skutek bezpośredniego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wiatru - zastosować odpowiednie środki pielęgnacji. Jako środek zapobiegający przedwczesnemu wysychaniu może być stosowany (po 1-3 godzinach) Capa Sol Konzentrat L F (1:2 rozcieńczony wodą). Grubość warstwy Minimum 1 mm, maksimum 5 mm.Grubsze warstwy nakładać wielowarstwowo.

Zużycie

Ok. 1,6 kg/m2/mm suchej zaprawy.Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu Przy 20°C ok. 30 minut.

Warunki obróbki

Materiału, otoczenia i podłoża minimum 5°C, maksymalnie 30°C.

Czas schnięcia

Czas przerwy przy 20°C przed nanoszeniem kolejnych warstw ochronnych wynosi co najmniej: dla farby do betonu DisbocretR 515 Betonfarbe 6 godz., dla materiału DisbocretR 518 Flex-Finisch 12 godz. Inne materiały powłokowe nakładać najwcześniej po upływie 1 dnia.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)Działa drażniąco na skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć  dużą  ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.            

Giscode

Z P 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.Znakowanie C E P N-E N 1504-3: "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Produkty zgodne z w/w normami podlegają znakowaniu C E.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu