Powrót

Nazwa Produktu: Capatect-ZF-Spachtel 699

Kategoria Produktu: Dyspersyjne


Capatect-ZF-Spachtel 699

Zastosowanie

Bezcementowa, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona do systemu ociepleń Capatect K D System 600. Może być stosowana jako szpachlówka renowacyjna. Przystosowana do mocowania ochronnych profili narożnych. Na podłożach mocno chłonnych może by stosowana jako klej.

Właściwości

Klasyfikacja ogniowa N R O w obrębie systemu ociepleń Capatect System 600. Bardzo dobrą przyczepność do styropianu. Odporna na czynniki atmosferyczne, hydrofobowa wg D I N 18 550. Przepuszczalna dla pary wodnej. Wodorozcieńczalna. O niskich naprężeniach wewnętrznych. Dostarczana w konsystencji gotowej do obróbki, bezcementowa. Łatwa w obróbce. Możliwa do zastosowania także jako klej na podłożach mocno chłonnych.

Wielkość opakowań

Wiadro 20 kg Eimer, 800 kg Kontener typu One Way

Barwa

Naturalnie biała.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.Kontenery lub silosy w okresie długich przerw technologicznych (okres zimowy) całkowicie opróżnić.

Gęstość

ok. 1,3 kg/dm3 Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji Sd H2 Osd = ok. 1,0 m Współczynnik nasiąkliwości wodą? 0,14 kg/(m2 . h0,5) wg. D I N E N 1062, klasa W2 (średnia)Konsystencjapasta Produkt nr.699

Przygotowanie podłoża

Zeszlifować ewentualny nadmiar kleju na stykach płyt styropianowych; usunąć pył powstały w wyniku szlifowania. Parapety oraz inne elementy należy okleić.

Przygotowanie materiału

Szpachlówka Capatect-Z F-Spachtel 699 dostarczana jest w konsystencji gotowej do obróbki i wymaga jedynie krótkotrwałego rozmieszania. Regulacja konsystencji możliwa jest poprzez dodanie niewielkiej ilości wody.Warstwę szpachlówki pod siatkę wzmacniającą należy nakładać pasem o szerokości wałka siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą "mokrym w mokre" uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 2-3 mm.W przypadku zastosowania szyn ochronnych do narożników Capatect Eckschutzschienen w narożnikach zewnętrznych, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 10 cm zakładkę wokół narożnika. W przypadku użycia siatki ochronnej do narożników Capatect-Gewebe-Eckschutz pas siatki należy doprowadzić tylko do danego narożnika.

Zużycie

O K. 1,3 kg/m2 na mm grubości warstwy.Jest to zużycie orientacyjne, należy wziąć pod uwagę odchylenia związane ze specyfiką i warunkami obiektowymi.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Szpachlowania nie należy wykonywać przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa szpachlówki jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godz. Do dalszej obróbki można przystąpić po upływie ok. 3 dni przeznaczonych na wyschnięcie warstwy. Czas ten może ulegać wydłużeniu w zależności od pogody. Przed dalszą obróbka należy dokładnie sprawdzić czy materiał wysechł w całej grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. W trakcie pracy oraz w trakcie schnięcia zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić w trakcie stosowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej. Zabezpieczyć przed przedostaniem się produktu do wód gruntowych, kanalizacji  i/lub zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-D F02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu