Powrót

Nazwa Produktu: Capacryl Haftprimer

Kategoria Produktu: Lakiery wodne - Capacryl


Wodorozcieńczalny, poprawiający przyczepność akrylowy środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Capacryl Haftprimer

Zastosowanie

Poprawiający przyczepność środek gruntujący do stosowania na starych powłokach malarskich i lakierniczych, drewnie, ocynku, twardym P C W, aluminium, miedzi oraz na wielu innych krytycznych podłożach. Stosowany pod kolejne powłoki z lakierów akrylowych lub alkidowych (na ocynku nie stosować lakierów alkidowych).

Właściwości

Wodorozcieńczalny Łagodny dla środowiska Doskonale poprawiający przyczepność Szybkoschnący Dyfuzyjny Podatny na szlifowanie Może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci zgodnie z D I N E N 71-3

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

375 ml:biały, czerwono-brązowy, zielony zbliżony do R A L 6011 750 ml, 2,5 l:Biały, czerwono-brązowy, orzechowo-brązowy zbliżony do R A L 8011, zielony zbliżony do R A L 6011, srebrno-szary zbliżony do R A L 7001, czarny zbliżony do R A L 9005. 10 l:biały,czerwono-brązowy, zielony zbliżony do R A L 6011

Barwa

Biała, czerwono-brązowa, brąz orzechowy zbliżony do R A L 8011, zielona rezeda zbliżony do R A L 6011, srebrnoszary R A L 7001, czarny zbliżony do R A L 9005. Kolory pastelowe można uzyskać poprzez barwienie w systemie Color Express. W przypadku stosowania słabo kyjących kolorów t.j. czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca sie wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednio dopasowanym kolorze.

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Przydatność do użycia przy składowaniu w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,5 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Drewno i materiały drewnopochodne, ocynk, aluminium, miedź, twarde P C W, stare nośne powłoki. Nie stosować na eloksalowanym aluminium. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych i 15% dla elementów niewymiarowych.

Przygotowanie podłoża

Drewno:Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie. Ocynk, twarde P C W:Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym. Aluminium, Miedź:Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym. Istniejące powłoki:Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku: O Dysza Ciśnienie Rozcieńczenie Airless 0,011-0,015 inch 100-130 bar maks. 5 % Obróbka:Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Capacryl Haftprimer jest gotowy do obróbki. Przed użyciem dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć 5% wody.

Układ warstw

Podłoże

Zastosowanie

Przygotowanie podłoża

Impregnacja Gruntowanie Warstwa pośrednia Warstwa wierzchnia Ograniczone i nie wymiarowe elementy drewniane Zewnątrz B F S Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Haftprimerlub Capacryl Holz-Iso Grund1) Capadur Color Capadur Color3) Drewno Wewnątrz Szlifowanie/ oczyszczenie - Capacryl Haftprimerlub Capacryl Holz-Iso Grund1) Capacryl P U-Vorlacklub Capacryl P U-Gloss/P U-Satin Capacryl P U-Gloss/P U-Satin3) Wymiarowe elementy drewniane Zewnątrz B F S Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Haftprimerlub Capacryl Holz-Iso Grund1) Capacryl P U-Vorlack*lub Capacryl P U-Gloss/P U-Satin Ocynk Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 5 - Capacryl Haftprimer W razie potrzeby Capacryl P U-Vorlacklub Capacryl P U-Gloss/P U-Satin Aluminium/Miedź Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 6 - Capacryl Haftprimer Twarde P V C Wewnatrz/ zewnątrz B F S Nr. 22 - Capacryl Haftprimer Istniejące powłoki1) Wewnatrz/ zewnątrz Szlifowanie/ ługowanie -2) Capacryl Haftprimer2) * Dla elementów wymiarowych wymagana jest zgodnie z B F S Nr. 18 podwójna warstwa pośrednia. 1) Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-Iso Grund, sęki gruntować dwukrotnie. 2) Miejsca uszkodzeń w powłokach istniejących przygotowywać zależnie od podłoża. 3) W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie / czerwienie) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.

Wskazówka

: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność

Zużycie

Ok. 100 -130 ml/m2 na jedną warstwę. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +8°C

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza.* Pyłosuchość Odporność na dotyk Możliwość malowania lakierami akrylowymi Możliwość malowania lakierami alkidowymi Po godzinach 1-2 10-12 12-16 48 *) przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)Chronić przed dziećmi. W trakcie natrysku stosować filtr A2/P2. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W trakcie i po zakończeniu pracy zapewnić dobrą wentylację. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast płukać je wodą. Nie wprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Narzędzia oczyścić wodą i mydłem natychmiast po zakończeniu pracy.

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 140 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 140 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-L W01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), kolorowe pigmenty, krzemiany, węglan wapnia, woda, glikole, eter glikolowy, benzyna lakowa, dodatki, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu