Powrót

Nazwa Produktu: CapaSol LF Konzentrat

Kategoria Produktu: Transparentne wodorozcieńczalne


CapaSol LF Konzentrat

Zastosowanie

Specjalny środek gruntujący do egalizacji mocnych, silnie i/lub nierównomiernie chłonnych, porowatych powierzchni. Doskonale nadaje się do gruntowania porowatych, silnie chłonnych podłoży jak np. tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy, kamień naturalny i płyty gipsowo-kartonowe a także beton, lekki beton, zawierające cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret, jastrychy cementowe i anhydrytowe. Wszystkie zwarte, gładkie powierzchnie jak np. stare powłoki malarskie lub gotowe elementy budowlane z czystego gipsu należy - w zależności od charakteru podłoża - zagruntować środkami Caparol-Tiefgrund T B, Capa Grund Universal lub Caparol-Haftgrund.

Właściwości

Wodorozcieńczalny, koncentrat, o słabym, przyjemnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, bardzo wydajny.

Spoiwo

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Gęstość

około 1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.Rozcieńczenie Wodą.

Układ warstw

Capa Sol L F Konzentrat dostarczany jest w formie koncentratu. Podłoża normalnie chłonne gruntować środkiem rozcieńczonym  3 - 4 częściami wody. Do gruntowania bardzo mocno chłonnych podłoży środek rozcieńczać 4 - 5 częściami wody, warstwy nanosić w razie konieczności na mokre warstwy poprzednie metodą "mokre w mokre" aż do pełnego nasycenia podłoża. W większości przypadków wystarcza jednokrotne gruntowanie. Do gruntowania betonu, lekkiego betonu, zawierających cement zapraw i szpachli Disbocret, jastrychów cementowych i anhydrytowych środek Capa Sol L F Konzentrat rozcieńczyć 2 częściami wody. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

Zużycie

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 50 - 200 ml/m2. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.Narzędzia Nakładając  typowymi pędzlami lub szczotką osiągniemy, najlepsze, wzmacniające działanie.

Zastosowanie

wałka i natrysku jest mniej skuteczne.

Zastosowanie

natrysku Airless jest jednak możliwe. Natrysk airless:kąt natrysku: 60°dysza: 0,029"ciśnienie: 50 bar Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie panującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G F01

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne

:Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu