Powrót

Nazwa Produktu: AmphiSilan Grundierfarbe

Kategoria Produktu: System Nespri-TEC


AmphiSilan Grundierfarbe

Zastosowanie

Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska specjalna farba gruntująca poprawiająca przyczepność na zwartych, gładkich podłożach i wzmacniająca zwietrzałe tynki syntetyczne przed malowaniem farbą fasadową Amphi Silan -, Thermo San- bądź Amphi Silan Nespri-Tec. Dostosowana do malowania metodą bezpyłowego natrysku Nespri-Tec. W zależności od warunków atmosferycznych  zastosować siatki lub plandeki ochronne.

Spoiwo

Specjalna dyspersja syntetyczna.

Wielkość opakowań

Standardowe: 12,5 l Color Express: 15 l

Barwa

Biała. Amphi Silan Grundierfarbe można barwić w maszynowym systemie Color Express na wszystkie dostępne kolory o współczynniku jasności (H B W) powyżej 70.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

1,4 g/m3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Informacje na temat przydatności poszczególnych podłoży oraz ich przygotowanie, zawarte są w karcie technicznej nr. 650 "Podłoża i ich przygotowanie".

Układ warstw

Nierozcieńczoną farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Efektywny natrysk urządzeniem Nespray-Airless. Kąt natrysku: 30?; dysza: specjalna podwójna dysza Nespray 0,016-0,019; ciśnienie 150-180 bar. Temperatura materiału jest ustalana automatycznie w urządzeniu Nespri-T E C Airless.Ciśnienie przy zamkniętym pistolecie ustawia się w obszarze oznaczonym na niebiesko. Ciśnienie przy otwartym pistolecie ustawiamy w obszarze oznaczonym na zielono.

Zużycie

Około 150-250 ml/m2 w zależności od stanu podłoża. Dokładne zużycie należy ustalić poprzez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:+5°C dla (otoczenia, podłoża i materiału).

Wskazówka

Amphi Silan Grundierfarbe nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specjalne właściwości, nie mieszać z innymi materiałami.

Uwaga (stan na dzień wydania)Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów.Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji.

Utylizacja

zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.Dopuszczalna zawartośc L Z O Zgodnie z Dyrektywą U E wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości L Z O (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/c) wynosi: 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 25 g/l L Z O.

Kod produktu farby i lakiery

M-G P01

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41techniczny@caparol.pl

Design hajzi powered by wisesolutions.eu